Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα ανωτέρω συστήματα είναι σε θέση πλήρους ικανοποιητικής λειτουργίας και συμβάλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή μέτρων ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης του Λιμένα.
 Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα, βεβαιώνουμε ότι η εταιρία E-ARION ABEE, ανέλαβε την μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του έργου «Μελέτη, Προμήθεια και εγκατάσταση (4) ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αποσκευών (Χ-RAY), (2) πυλών ελέγχου μεταλλικών αντικειμένων, ταινιοδρόμων διακίνησης αποσκευών και (4) ελεγκτηρίων Διαβατηριακών Ελέγχων» τα οποία εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν σε Λιμάνι.

Η εταιρεία εκπλήρωσε εμπρόθεσμα τις συμβατικές τις υποχρεώσεις και ολοκλήρωσε την παράδοση των υλικών στους χώρους του Λιμένα όπως προβλεπόταν από το Σχέδιο Ασφαλείας (ΣΑΛΕ) της λιμενικής εγκατάστασης τον Αύγουστο 2015.

Τα ανωτέρω συστήματα είναι σε θέση πλήρους ικανοποιητικής λειτουργίας μέχρι και σήμερα και συμβάλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή μέτρων ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης του Λιμένα ως Λιμένα εκκίνησης ταξιδιού, στον οποίον εκτελούνται έλεγχοι εισόδου Shenghen (homeporting).

Ο Βεβαιών
Γ.Κ.
Αντιπρόεδρος Επιχειρήσεων

Προηγούμενο Άρθρo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επόμενο Άρθρo ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Α.Κ.