Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τα συστήματα που μας προμήθευσε η εταιρεία Ε-ARION ABEE, είναι σε θέση πλήρης λειτουργίας μέχρι και σήμερα και συμβάλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή μέτρων ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης.  Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα, βεβαιώνουμε ότι η εταιρία Ε-ARION ABEE, ανέλαβε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας την μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS».

Ο ανάδοχος εκπλήρωσε εμπρόθεσμα τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Οργανισμού μας και ολοκλήρωσε την παράδοση των υλικών στους χώρους που προβλέπονταν από το Σχέδιο Ασφαλείας (ΣΑΛΕ) της Λιμενικής εγκατάστασης.

Τα ανωτέρω συστήματα είναι σε θέση πλήρης λειτουργίας μέχρι και σήμερα και συμβάλουν ουσιαστικά στην εφαρμογή μέτρων ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης.

Ο Διευθυντής Λιμενικών Υπηρεσιών
Τ.Ε.

Προηγούμενο Άρθρo ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Επόμενο Άρθρo ΕΤΑΙΡΙΑ - Γ.Κ.